Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Biuro Podróży Summer Time

 

Właścicielem strony internetowej www.summer-time.pl jest Biuro Podróży Summer Time s.c. Lidia Tokarz, Teresa Sularz z siedzibą w Sosnowcu 41-219 przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 3, NIP 6443442898 ,REGON 241362392, które działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Biuro Podróży Summer Time, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania z portalu www.summer-time.pl (zwane dalej „Portalem”).

 

Zasady ogólne
1. Biuro Podróży Summer Time nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranych za pośrednictwem Portalu, gdyż zawsze jest nią wskazany i określony Organizator Imprez Turystycznych oferujący usługi będące przedmiotem umowy. Biuro Podróży Summer Time informuje, że w/w umowy są zawierane i realizowane z zachowaniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych poszczególnych Organizatorów. Biuro Podróży Summer Time jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym Organizatorem. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Organizatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i są integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem.
2. Do obowiązków Klientów korzystających z Portalu należy dopełnienie wymagań paszportowych oraz wizowych w krajach, które tego wymagają. Biuro Podróży Summer Time służy informacją i doradztwem w kwestiach warunków wizowych i wymagań wjazdu do poszczególnych krajów, ale nie odpowiada za przyznanie wizy lub jej odmowę.
3. Portal umożliwia Klientom dokonywanie wstępnej rezerwacji imprez turystycznych. Założenie rezerwacji imprezy turystycznej może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Portalu oraz w siedzibie Biuro Podróży Summer Time . Prezentowane na Portalu materiały, informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Dane uczestników imprezy turystycznej powinny być zgodne z danymi w ważnym paszporcie lub w dowodzie osobistym, jeśli impreza odbywa się na terenie Unii Europejskiej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych do założenia rezerwacji imprezy turystycznej. 

 

Rezerwacja
1. Klient składa wiążące zlecenie dokonania wstępnej rezerwacji pisemnie, ustnie, telefonicznie lub przez Internet na stronie www.summer-time.pl wybierając przycisk „Rezerwuj” w formularzu rezerwacyjnym. Każdorazowo, kiedy Klient dokonuje wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej, wybranej na podstawie informacji zawartych na Portalu, Biur Podróży Summer Time uznaje takie zapytanie jako wiążące do zawarcia umowy z danym Organizatorem Turystycznym według warunków określonych we wstępnej rezerwacji.
2. Klient od momentu otrzymania pisemnego potwierdzenia rezerwacji wraz z Warunkami Uczestnictwa jest związany umową z wybranym w procesie rezerwacji Touroperatorem.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich  uczestników podanych w procesie rezerwacji. Biuro Podróży Summer Time  jest odpowiedzialne wobec Klienta za prawidłowe pośrednictwo przy dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej.
4. Biuro Podróży Summer Time nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną imprezą turystyczną. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Organizator, który zawarł umowę z Klientem.
5. Organizator imprezy turystycznej może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży Summer Time nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu i w Warunkach Uczestnictwa, jakie Klient podpisuje przy dokonywaniu rezerwacji.
 

Płatności
1.  Biuro Podróży Summer Time na podstawie umów z Organizatorami jest uprawnione do pobrania od Klienta, w imieniu Organizatora podróży, należności za zarezerwowane imprezy turystyczne.
2. Należności za zakupione imprezy turystyczne płatne są wg Warunków Uczestnictwa wybranego organizatora na rachunek bankowy Biuro Podróży Summer Time lub organizatora imprezy turystycznej. Jako datę dokonania zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Biuro Podróży Summer Time lub Organizatora. Po otrzymaniu płatności Klient otrzymuje potrzebne dokumenty podróży. Brak opłaty za zarezerwowane imprezy w terminie skutkuje anulacją rezerwacji zgodnie z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa i płatności danego Organizatora. Powstałe koszty anulacji w pełni obciążają Klienta.
3. Przy ofertach "last minute" Klient wysyła drogą elektroniczną na adres biuro@summer-time.pl potwierdzenie przelewu z danymi: numer rezerwacji, imię i nazwisko Klienta. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie organom ścigania.

 

Odstąpienie przez Klienta od umowy oraz zmiany.
1. Klient w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży może odstąpić od zawartej za pośrednictwem Biuro Podróży Summer Time umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od umowy każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Organizatora. Warunki odstąpienia od umowy stanowią integralną część Warunków Uczestnictwa danego Organizatora, a te każdorazowo Klient otrzymuje w momencie potwierdzenia rezerwacji imprezy turystycznej. Odstąpienie od umowy oraz zmiany rezerwacji imprezy mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem  Biuro Podróży Summer Time.Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Biuro Podróży Summer Time pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
2. Biuro Podróży Summer Time informuje, że jeżeli Klient po zawarciu umowy będzie dokonywał zmian: terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to Organizator pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego uczestnika. Zmiana rezerwacji za pośrednictwem Biuro Podróży Summer Time następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Organizatora.
3. Jeżeli Klient nie wykorzysta poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Na taką okoliczność proponujemy wykupić odpowiednie ubezpieczenia przerwania lub skrócenia podróży.

 

Ubezpieczenia
Organizator ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Klienta - uczestnika imprezy. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela jest podana każdorazowo w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych danego Organizatora. 
Biuro Podróży Summer Time poleca zawarcie wyższego ubezpieczenia na czas podróży zagranicznej, zwłaszcza w przypadku wyjazdów poza Unię Europejską oraz  zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i wcześniejszego powrotu.
 

Reklamacje
1. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora, ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie, zakupionej w Biuro Podróży Summer Time imprezy turystycznej.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa danej imprezy turystycznej.

 

Informacje
1. Biuro Podróży Summer Time w każdym wypadku udziela Klientom rzetelnych informacji jakie jest zobowiązane przekazać, nie ponosząc odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Organizatorów turystyki. Wyczerpujące i aktualne informacje znajdują się  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl lub też na stronach ambasady kraju, do którego wybiera się Klient.

 

Ograniczenia odpowiedzialności
1. Za świadczenie usług przez Biuro Podróży Summer Time na rzecz Klienta odpowiedzialność ponosi wyłącznie dany Organizator Imprez Turystycznych.
2. Biuro Podróży Summer Time ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług pośrednictwa z zachowaniem należytej staranności w stosunku do Klienta.
3. Za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy pośrednictwa Biuro Podróży Summer Time ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku przypisania winy przy zawarciu i wykonaniu umowy pośrednictwa.
 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
1. Biuro Podróży Summer Time zobowiązuje się wykorzystywać dane uzyskane, przetwarzane i zachowywane podczas rezerwacji, rejestracji wyłącznie do celów realizacji umów oraz nie przekazywać ich dalej niezwiązanym osobom trzecim, o ile nie istnieje w tym względzie żadne ustawowe lub wymagane z urzędu zobowiązanie, na przykład w celu zwalczania nadużycia.
2. Jeżeli jest to konieczne do realizacji zawieranych umów, dane uczestników uzyskane podczas procesu wstępnej rezerwacji mogą być przekazywane dalej danemu Organizatorowi lub osobom trzecim.

 

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Biuro Podróży Summer Time dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Portalu (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem umowie o świadczenie usług turystycznych oraz w Warunkach Uczestnictwa Imprez Turystycznych.
3. Biuro Podróży Summer Time nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu oraz za przerwy w dostępności do Portalu. Biuro Podróży Summer Time nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu.
4. Biuro Podróży Summer Time  nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Biuro Podróży Summer Time, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
5. Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży Summer Time oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.